Nyhedsbrev – Københavns Universitet

Sommerbrev 2017

Kære alle IKM-ansatte

Ny institutledelse
1. april forlod Lars Bo Nielsen IKM for at blive sundhedsdekan i Aarhus. Institutledelsen består nu af konstitueret institutleder Jesper Hastrup Svendsen og viceinstitutlederne Ruth Frikke-Schmidt og Peter Bytzer. Ruth og Peter tager sig i fællesskab af den kliniske kapacitet og lektorbemandingen på de kliniske afdelinger. Peter er ny formand for IKM’s undervisningsudvalg og det tilhørende forretningsudvalg, mens Ruth fokuserer på internationalisering, forskning og implementering af undervisningsportfolio for kliniske ansatte. Institutledelsen vil i forlængelse af KUs igangværende strategiproces Strategi 2023 udarbejde en strategi for IKM. Dette arbejde går i gang ultimo 2017.

Forskningsevaluering
Den nye institutledelses første store opgave er, at IKM skal forskningsevalueres i perioden 2017-2018. Derfor er vi ved at udforme en omfattende selvevalueringsrapport, der beskriver vores forskningsområder og deres styrker og svagheder. Vi vil gerne takke alle, der har bidraget til selvevalueringsrapporten, særligt de ordførende professorer, der har lavet SWOT analyser og indhentet materiale fra fagsøjlerne. I november 2017 får vi besøg af et internationalt panel, der med afsæt i selvevalueringsrapporten og dialog med ordførende professorer, kliniske forskningslektorer og ph.d.-studerende skriver en sitevisitrapport.

Valgfrit semester starter i efteråret 2017
I efterårssemesteret 2017 afvikler vi for første gang det nye valgfrie semester på medicinstudiets 5. semester kandidat. Vi rammer en usædvanligt lille studenterårgang, hvor kun 45 studerende skal holdsættes på de specialefokuserede kurser. Derfor vil nogle specialefokuserede kurser ikke få studerende, mens andre vil få færre end forventet. Til gengæld må det forventes, at kommende årgange vil blive store. Vi vil gerne takke alle der har bidraget til at udvikle og beskrive de mange specialefokuserede kurser.

Der er udarbejdet en informationsfolder om det nye 5. semester kandidat. Folderen vil også blive uddelt i papirform ved alle IKM’s mødefora i løbet af efteråret 2017.

Nye kliniske konsulenter
Som led i klinisk ambassadør Thomas Engstrøms arbejde med at skabe bedre integration mellem basalfagene og de kliniske fag på medicinuddannelsen, arbejder vi med at finde kliniske konsulenter inden for alle relevante fagsøjler. De kliniske konsulenter skal primært stå til rådighed for kursusansvarlige og undervisere på basalfagene på medicins bacheloruddannelse, hvor de skal hjælpe med at udvikle små kliniske cases til undervisningen. Stor tak til de 17, der allerede har meldt sig som kliniske konsulenter.

Nye HR-Centre på KU
KU har implementeret fælles HR-centre 1. juni. IKM’s administration er uændret, og du skal stadig skrive til ikm@sund.ku.dk om f.eks. opsigelse, orlov, barsel og behov for opslag af nye stillinger. Du kan opleve, at blive kontaktet af SUNDs nye HR-center om bedømmelser, ansættelsessamtaler og ansættelseskontrakter. Er du i tvivl om, hvor du skal henvende dig med en HR-sag, kan du altid skrive til IKM. Vi må forvente, at der vil være længere sagsbehandlingstider i en overgangsfase.

Vær opmærksom på, at du altid skal give besked til ikm@sund.ku.dk med det samme, hvis du skifter hovedansættelsessted. Det kan medføre, at grundlaget for din ansættelse hos IKM ophører.

Vi ønsker alle en fantastisk sommer

Mange hilsener
Eve, Ruth, Peter og Jesper

Nyheder

Ansættelser - kliniske forskningslektorer

 • James Goya Heaf, nefrologi, Sjællands Universitetshospital - Roskilde
 • Lene Heise Garvey, anæstesiologi, Herlev-Gentofte Hospital - Gentofte
 • Terese Lea Katzenstein, infektionsmedicin, Rigshospitalet - Finsencentret
 • Rikke Borg, nefrologi, Sjællands Universitetshospital - Roskilde
 • Mads Hornum, nefrologi, Rigshospitalet - Abdominalcentret
 • Morten Heiberg Bestle, anæstesiologi, Nordsjællands Hospital - Hillerød

Ansættelser - kliniske professorer

 • Jørgen Rungby, Endokrinologi msfp. behandling og forebyggelse af komplikationer til diabetes og metaboliske sygdomme, Bispebjerg-Frederiksberg Hospital - Bispebjerg
 • Ove Andersen, Prognostiske biomarkører i akut medicin, Amager-Hvidovre Hospital - Hvidovre
 • Jann Mortensen, Klinisk fysiologi og nuklearmedicin msfp. lungefunktion, Rigshospitalet - Diagnostisk Center
 • Helle Krogh Johansen, Klinisk Mikrobiologi msfp. persisterende luftvejsinfektioner, Rigshospitalet - Diagnostisk Center
 • Thomas Quaade Bandholm, Klinisk træningsfysiologi og rehabilitering, Amager-Hvidovre Hospital - Hvidovre
 • Mikael Ploug Boesen, Radiologi msfp. muskuloskeletal billeddiagnostik, Bispebjerg-Frederiksberg Hospital - Frederiksberg
 • Tiit Mathiesen, Neurokirurgi, Rigshospitalet - Neurocentret (lærestolsprofessorat)

Priser

Kalender

Workshops hos Centre for Online and Blended Learning



For at besvare denne email skriv til ikm@sund.ku.dk

Afmeld nyhedsbrevet

Sendt d. 28. juni 2017