Dialogmøder med eksternt finansierede professorer og kliniske forskningslektorer

De koordinerende professorer og lektorer skal afholde dialogmøder med de kliniske forskningslektorer og eksternt finansierede professorer i det tredje år af ansættelsen, dvs. 2-3 år før stillingen udløber.

Hvis et professorat er forlænget i 8 år eller mere, skal der afholdes 2 dialogmøder. Det 1. dialogmøde lægges midtvejs i forlængelsesperioden og fungerer som en statussamtale. Det 2. dialogmøde lægges ca. 2 år før udløb af professoratet og skal også bruges til at afklare, hvad der skal ske, når ansættelsen udløber. Hvis det på forhånd er afgjort, at ansættelsen ikke skal forlænges yderligere, er det ikke nødvendigt at afholde 2. dialogmøde.

Hvad skal drøftes på dialogmødet?

 • Det faglige og økonomiske grundlag for den akademiske aktivitet
 • Fælles udfordringer, faglig udvikling, samarbejde og eventuelle andre relevante forhold
 • Eventuelle planer om ansøgning om forlængelse. Dette er kun relevant for professorer og kliniske forskningslektorater i Region Sjælland. Forskningslektorater i Region Hovedstaden kan ikke forlænges.
 • Eventuelle planer for generationsskifte inden for fagområdet

Hvem skal deltage i dialogmødet?

 • Den kliniske forskningslektor/kliniske professor
 • Den koordinerende professor/lektor fra IKM
 • Den ledende overlæge/klinikchefen
 • Den lægefaglige vicedirektør
 • Centerdirektøren (kun på Rigshospitalet)

Den ordførende professor kan inviteres til at deltage, hvis det giver fagligt og organisatorisk værdi. Institutlederen kan inviteres i særlige tilfælde.

Forberedelse til dialogmødet

 • Den kliniske forskningslektor/professor sender udfyldt selvdeklarationsskema samt CV og publikationsliste til den koordinerende professor/lektor
 • Den koordinerende professor/lektor sender mødematerialet til de øvrige mødedeltagere senest en uge inden mødet

Opfølgning på dialogmødet

Den koordinerende professor/lektor sender senest 14 dage efter dialogmødet følgende materiale til ikm@sund.ku.dk: