Intern medicin: geriatri

Ordførende professor: Charlotte Suetta

Referater af fagsøjlemøder kan rekvireres ved henvendelse til IKM (IKM@sund.ku.dk).

Andelen af ældre i befolkningen er stigende. Ældre medicinske patienter er kendetegnet ved akutte sygdomme, konkurrerende lidelser, fysisk funktionstab, polyfarmaci og socialmedicinske problemstillinger og har derfor behov for hurtige og effektive udrednings- og behandlingsforløb. Ofte bliver de indlagt på andre afdelinger end de geriatriske. Over de senere år har man iværksat forskellige tiltag for at optimere patientforløbene på tværs af afdelingerne. Behovet for specialister i specialet intern medicin: geriatri er stor og vil blive endnu større i fremtiden. Fokusområder i intern medicin: geriatri er:

  • Akut geriatri: Geriatrisk ekspertise i akutfasen af sygdomsforløbet på modtageafdelingerne. På nogle sygehuse er der mulighed for udegående funktion og behandlinger i hjemmet.
  • Geriatrisk sengeafsnit: Hensigtsmæssige, tværfaglige udrednings- og behandlingsforløb  i den subakutte fase. Stillingtagen til patienternes medicinering efter udskrivelsen set i lyset af konkurrerende lidelser og livskvalitet.
  • Geriatrisk ambulatorie/elektiv geriatri: Fald-, Demens-, Osteoporoseudredning samt opfølgning efter udskrivelse eller via henvisning fra den praktiserende læge/andre sygehusafdelinger
  • Ortogeriatri: Hensigtsmæssige forløb for ældre patienter, der indlægges efter fraktur på ortopædkirurgisk afdeling.

Idet specialet er under udvikling og på grund af den demografiske udvikling vil behovet for geriatrisk ekspertise på andre afdelinger end geriatriske være stigende de kommende år.

Der forskes på alle nævnte områder. Ønsker du at vide mere om specialet, overvejer du at skrive bachelor-/kandidatopgave i intern medicin: geriatri eller har du lyst til at fordybe dig med et forskningsprojekt kan nedenstående lektorer og professorer kontaktes mhp. råd og vejledning.

Navn Titel Arbejdsområde Telefon E-mail
Hansen, Annette Højmann Klinisk undervisningslektor Intern medicin: geriatri +45 53 63 98 73 E-mail
Holm, Ellen Astrid Klinisk forskningslektor Intern medicin: geriatri   E-mail
Linneberg, Allan René Klinisk professor Intern medicin: geriatri +45 38 16 31 18 E-mail
Lund, Cecilia Margareta Klinisk lektor Intern medicin: geriatri +45 38 68 61 12 E-mail
Pressel, Eckart Klinisk undervisningslektor Intern medicin: geriatri +45 21 65 32 42 E-mail
Suetta, Charlotte Klinisk professor Intern medicin: geriatri +45 23 33 94 93 E-mail
Usinger, Lotte Klinisk lektor Intern medicin: geriatri +45 38 68 14 57 E-mail