Undervisningskvalitetspulje for den kliniske undervisning

SUND, Region Hovedstaden og Region Sjælland har i samarbejde etableret en pulje til udvikling af den kliniske undervisning.

Formålet med puljen er at understøtte udvikling og fastholdelse af god og forskningsbaseret kvalitet i den kliniske undervisning på medicinstudiet. Den skal således bruges på strategiske undervisnings- og uddannelsesinitiativer inden for områder besluttet af SUND, Region H og Region Sjælland i fællesskab.

Ansøgningsrunden 2024 er åben.

 

Fristen for ansøgninger til strategiske undervisnings- og uddannelsesinitiativer under Undervisningskvalitetspuljen er den 1. juni 2024.

Der kan søges midler til projekter der understøtter udvikling og fastholdelse af god og forskningsbaseret kvalitet i den kliniske undervisning på KU's to lægeuddannelser. Det skal fremgå tydeligt af ansøgningen hvis der søges om midler til anskaffelse af udstyr.

Der kan ikke søges om midler til Open Access.

Ved ansøgningsrunden i 2024 prioriteres særligt:

  • Projekter rettet mod integration af elementer af basalfag og kliniske fag på tværs af kurser
  • Projekter rettet mod digital kompetenceudvikling af kliniske undervisere og medicinstuderende
  • Projekter rettet mod pædagogisk/didaktisk udvikling, herunder bedre anvendelse af online- og blended learning, herunder forbedrede brug af flipped classroom og peer feedback
  • Projekter der er rettet mod udvikling af nye eksamensformer og kompetencevurderingsredskaber
  • Projekter der styrker patientinddragelse, tværfagligt samarbejde og ledelse og innovation i medicinuddannelserne
  • Projekter der muliggør internationalisering og udveksling på kliniske kurser
  • Projekter der faciliterer netværksdannelse blandt de kliniske undervisere
  • Projekter der undersøger alternativer til og nye former for ”bed-side” undervisning i et moderne sundhedsvæsen, herunder fx ambulatoriefunktioner, videokonsultationer og udvikling af digitale læringsmidler
  • Udviklingsprojekter i forbindelse med udrulning af kandidatuddannelse i medicin i Region Sjælland
  • Grøn omstilling i en klinisk kontekst

Andre projekter kan naturligvis også komme i betragtning.

Der vil ved ansøgningsrunden i 2024 være 1,8 mio. kr. til uddeling.

Bemærk, at en ansøgning til puljen skal være på max. 5 sider. Spørgsmål til ansøgningsrunden kan sendes til ikm@sund.ku.dk.

Søg Undervisningskvalitetspuljen

For alle ansøgninger gælder, at de som udgangspunkt skal være koordineret med studielederen/studienævnet og for ansøgninger, der indeholder e-learning elementer, gælder, at disse som udgangspunkt skal udvikles i samarbejde med Centre for Online and Blended Learning.

Midler til strategiske undervisnings- og uddannelsesinitiativer kan søges af kliniske professorer, forskningslektorer og kliniske lektorer på hospitalerne (samtidigt ansat på KU). Dertil kommer, at den enkelte hospitalsledelse (i form af hospitalsdirektionen/centerledelsen) kan søge på vegne af en gruppe professorer og lektorer (ligeledes ansatte på KU), ligesom IKM kan ansøge.

Ansøgningerne behandles af et uddelingsudvalg, der består af prodekanen for uddannelse (formand), institutleder for IKM, studielederen for medicin (alle SUND) samt 3 repræsentanter fra Region Hovedstaden og 3 repræsentanter fra Region Sjælland.

 

 

Tildeling af projektmidler fra Undervisningskvalitetspuljens strategiske undervisnings- og uddannelsesinitiativer sker for maksimalt 3 år ad gangen.

Ubrugte midler fra et projekt tilbageføres ved projektophør eller senest 3 år efter tildelingen.

Ansøgere, der har modtaget en bevilling til et projekt, skal indsende en afsluttende projektrapport, der redegør for anvendelsen af midlerne.

Rapporten skal indeholde et regnskab, en beskrivelse af projektets gennemførelse samt en evaluering af udbyttet af projektet.

Den afsluttende projektrapport sendes til Undervisningskvalitetspuljens uddelingsudvalg og formuleres ved brug af denne skabelon.

 

 

Prodekan for uddannelse
Jørgen Kurtzhals
joku@sund.ku.dk
Telefon: 26 29 00 39

Studieleder for medicin
Torben Lykke Sørensen
torben.lykke.soerensen@sund.ku.dk
Telefon: 93 56 52 00

Institutleder ved Institut for Klinisk Medicin
Jesper Hastrup Svendsen
jesper.hastrup.svendsen@regionh.dk
Telefon: 35 45 80 61